Contact us home / contact

Contact HANYA Group


Office: 9th Floor, CBC Building 1, Nanyuan Street, Hangzhou Zhejiang China 

Factory: No.285 Xinxian Road Tianling Town, Jiashan Zhejiang China

Tel:  +86 571 2629 6899    

Fax:  +86 571 8102 3267

Email: info@hanya.group

Web: www.hanyadecor.comname tel title e-mail content
Contact Us:

info@hanya.group

Office: 9th Floor, CBC 1, Nanyuan Street,
Hangzhou Zhejiang Province 311100
Factory: No. 285 Xingxian Road Tianling Town,
Jiashan Zhejiang Province 314109

© 2018 Hanya Group. All rights reserved.